• Anupan Pluckpankhajee

      For English, please scroll down อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกรและนักศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา ศึกษาศิลปะ และศิลปะบำบัดในประเทศเยอรมัน โดยเป็นผู้ริเริ่มงานศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาในประเทศไทย ประสบการณ์ในการทำงานศิลปะบำบัดตลอดสิบปีในโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลมนารมย์ มีผลงานงานวิชาการและงานเขียนด้านศิลปะบำบัด อาทิ เด็กของเรากำลังจะระบายสีโลก สนพ.รักลูก (2551) ...
  • Abhisiree Charanjavanaphet

    ครูอุ้ย  – อภิสิรี  จรัลชวนะเพท ได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก ในปี พ.ศ. 2527 หลังจากจบการศึกษา สาขาศิลปะศึกษา คุรุศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2526 ครูอุ้ยได้ริเริ่มทำงานที่มุ่งมั่นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 20 ปี และเผยแพร่แนวคิด “บ้านเรียนแห่งความสุข”  ที่เปิดโอกาสให้เด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติในระดับอนุบาลให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทย ...
  • Napat Chaisubankanok

      ครูมัย – ณภัทร  (สีห์โสภณ) ชัยสุบรรณ์กนก เริ่มต้นการศึกษาชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระหว่างนั้นได้เข้าร่วมในคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียน ทั้งในฐานะนักร้องและนักเปียโน โดยได้เรียนเปียโนกับ อ.พันทิพา ตรีพูนผล และ อ.วินิดา ตรีพูนผล จากนั้น ได้เข้าศึกษาดนตรีอย่างจริงจังที่ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิชาเอก ...