Anthroposophic Art Therapy Further Training 
หลักสูตรเพิ่มเติมศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญาตามมาตรฐานเยอรมันนี เปิดครั้งแรกในประเทศไทย

..

หลักการ

หลักการ
ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา (Anthroposophic Art Therapy) ศาสตร์หนึ่งที่ถูกกล่าวขานมายาวนานในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีหลักการสำคัญคือ การนำศิลปะมาบำบัดผู้ที่ขาดความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีนักศิลปะบำบัด (Art Therapist) ที่ได้รับการร่ำเรียน มาทางภาคทฤษฎี-ปฏิบัติ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้การบำบัด ร่วมกับการทำงานกับแพทย์ รูปแบบการทำงานมีแบบสตูดิโอส่วนตัว โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ

“ศิลปะบำบัดแนวทางมนุษยปรัชญา” เกิดขึ้นราว ค.ศ.1921 จากแนวคิดหลักมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) ของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ และแพทย์หญิงอีธา เวกมัน, สตูดิโอศิลปะบำบัดเล็กๆของเธอเกิดขึ้นในคลินิกแพทย์เมืองอาร์เลสไฮม์ สวิตเซอร์แลนด์

หลักการและความเป็นรูปธรรมของศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา ถูกกล่าวขานไปทั่วโลกว่า เป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้ง มีเนื้อหาสาระที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าในความเป็นมนุษย์ และศิลปะที่นำมาใช้บำบัดมีสารัตถะของการเยียวยาอย่างน่าสนใจใคร่รู้ โดยไม่ละทิ้งองค์ประกอบของศิลปะ ,การบำบัด ,การแพทย์ และมนุษยปรัชญาด้านใดด้านหนึ่ง

ทั้งนี้การจัดการศึกษาศิลปะบำบัด ยังไม่ปรากฏในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม แต่โดยข้อเท็จจริงของวิชาชีพนี้ มีความจำเป็นที่ผู้เรียนต้องศึกษา ปฏิบัติ เพื่อพัฒนากาย และจิตวิญาณตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสามารถบำบัด และช่วยเหลือผู้คนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตามจริยธรรมของการบำบัด

ความรู้หลักสูตรนี้ช่วยให้ทำให้เข้าใจและพร้อมถึงประสบการณ์การบำบัด

ผู้ที่มีความรู้ศิลปะบำบัดในประเทศไทย ยังมีอยู่จำนวนไม่มาก มีความต้องการบุคลากรที่เข้าใจจริง และมีความรู้จริงในทฤษฏีและปฏิบัติ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการเรียน การสอนอย่างมีระบบ ด้วยมาตราฐานบุคลากรและหลักสูตรจากประเทศเยอรมัน ใช้เวลาเรียน 3 ปี

ประธานหลักสูตรโดย นิโคลา ชไนเดอร์ แฮร์มันน์ นักศิลปะบำบัด BVAKT หลักสูตรได้รับการรับรองจาก European Academy และ Goetheanum แห่งเดียวในประเทศไทย

เหมาะสำหรับผู้สนใจใคร่รู้ศาสตร์แห่งการบำบัดทางจิตวิญญาณที่จะนำไปใช้บำบัดผู้คน ผู้จบการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีกับปฏิบัติ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก European Academy ภายใต้การรับรองจาก Goetheanum ปัจจุบันสถาบันฯ สถาบันฯได้ผลิตนักวิชาชีพที่มีความรู้ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญาแล้วจำนวนสองรุ่น

หลักสูตรเป็นการเรียนอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฏี – ปฏิบัติทางเนื้อหาสาระต่อไปนี้

ความรู้ด้านแพทย์มนุษยปรัชญา (Anthroposophic Medicine)
ความรู้ศิลปะมนุษยปรัชญา (Anthroposophic Art)
ความรู้ทางมนุษยปรัชญา (Anthroposophy)
บทเรียนสำหรับศิลปะบำบัด (Lesson for Therapeutic Painting)
การฝึกปฏิบัติด้านศิลปะ – ศิลปะบำบัด เป็นต้น (Practice)
สำหรับการสอนในรุ่นต่อไปนั้น

ผู้สนใจกรุณาติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์แห่งนี้ และทางเพจเฟสบุค ๗ Arts Inner Place

Leave a reply