Napat Chaisubankanok

 


ครูมัย – ณภัทร  (สีห์โสภณ) ชัยสุบรรณ์กนก
เริ่มต้นการศึกษาชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระหว่างนั้นได้เข้าร่วมในคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียน ทั้งในฐานะนักร้องและนักเปียโน โดยได้เรียนเปียโนกับ อ.พันทิพา ตรีพูนผล และ อ.วินิดา ตรีพูนผล

จากนั้น ได้เข้าศึกษาดนตรีอย่างจริงจังที่ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิชาเอก เปียโน โดยเรียนเปียโนกับ รศ.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา  ระหว่างนั้น ได้เป็นผู้เล่นเชลโล ให้แก่ วงดุริยางค์ซิมโฟนี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้เรียนเชลโลกับ อ.แอนดรูว์ ฮีลีย์

หลังจากจบการศึกษาได้เรียนเปียโนกับ อ.เกสร จิตเวช และทำงานเป็นครูสอนเปียโนส่วนตัว เป็นนักเปียโนบรรเลงประกอบ (accompaniment) แก่นักร้อง และคณะนักร้องประสานเสียง

เป็นผู้จัดรายการพิเศษ ในรายการเพลงคลาสสิค  คลื่นความถี่ FM 95 Mhz ของ อสมท.

เริ่มสนใจในมนุษยปรัชญา เมื่อได้ทำงานเป็นนักเปียโนให้แก่วิชา ยูริธมี (Eurythmy) ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2544 ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้เรียนวิชาดนตรีบำบัดในแนวมนุษยปรัชญากับ อ.สเตฟาน  คูนเนอ (Stefan Khune) ที่โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ และได้ทำงานเป็นครูดนตรี ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนนี้ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยรับผิดชอบสอนวิชาขับร้องประสานเสียง และวิชาการรวมวงออร์เคสตรา

Leave a reply