CSR

ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญากับเด็กๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว 3-21พฤศจิกายน2557


ครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จัดกิจกรรม ‘ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา’ ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ซึ่งนี่คือครั้งแรกครูมอสได้นำที่ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา เข้ามาส่วนในการทำงานที่หัวใจ และพลังชีวิตกับเด็กๆ ในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาเข้าร่วมด้วย โดยใช้เวลาทำงานกับเด็กกลุ่มเป้าหมายตามทิศทาง และรูปแบบการบำบัด ผลการทำงานด้านบำบัดเป็นที่น่าพอใจโดยมีการประสานทั้งทางโรงเรียน การแพทย์ และทางสตูดิโอศิลปะด้านใน

Leave a reply