The Art, A Path to Inner Peace


The Art, A Path to Inner Peace

ศิลปะบนความสงบ ทัศนะและวิถีทางที่นำศิลปะแห่งความสงบงามสู่เด็กยุคปัจจุบัน

โดย: ดร.ญาณ คริสโตเฟอร์ เกอเชลล์ เบคกี้ รูธเธอร์ ฟอร์ด ณัฐภัทร พินิตตานนท์

และ อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

วันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ณ ๗ Arts Inner Place (สตูดิโอศิลปะด้านใน) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 หลักการ
ศาสตร์แห่งความเข้าใจมนุษย์ตามแนวคิดมนุษยปรัชญา ซึ่งถูกวางรากฐานจาก ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (ค.ศ.1861 – 1925) เน้นถึงความรู้ ความรู้สึก และการปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวมต่อการดูแลเด็ก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะนักบำบัด ครู หรือพ่อแม่ ปัจจุบันความรู้ต่างๆ ในการดูแลเด็ก มักให้ความสำคัญของศิลปะไปที่ ’เครื่องมือ’ แต่อันที่จริงแล้วความเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการเด็ก และความเข้าใจถึง ‘แก่นของศิลปะ’ แต่ละแขนงที่มีพลังของความงดงามและความสงบ รวมถึงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในด้านดีงาม กลับอยู่ที่ ‘สารัตถะ’ ที่นำพาเด็กไปสู่จุดหมายปลายทาง

๗ Arts Inner Place (สตูดิโอศิลปะด้านใน) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีบทบาทขับเคลื่อนความรู้ศิลปะด้านใน จึงเห็นเป็นโอกาสอันดี ที่คณาจารย์มากประสบการณ์จาก Camphill Special School, Beaver Run และ ๗ Arts Inner Place จะได้มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้อันมีคุณค่านี้ อีกทั้งยังเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสองชุมชนด้านการบำบัดแนวมนุษยปรัชญา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้าใจนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เน้นกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ พ่อแม่ ครู และนักบำบัด ที่นำแนวทางศิลปะมนุษยปรัชญาเป็นกระบวนการในการดูแล และสร้างสมดุลให้กับเด็กๆ ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมนี้ ไปปรับใช้กับเด็กทั่วไปในกระแสโลกปัจจุบันที่มีส่วนทำให้เด็กเสียสมดุล

 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เวลา รายละเอียดการอบรม
16.30 – 17.00 น. ลงทะเบียน ณ ๗ Arts Inner Place
17.00  – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 น. บรรยายและเล่านิทานก่อนนอน โดย ดร.ญาณ เกอเชลล์ และ เบคกี้ รูธเธอร์ ฟอร์ด  

 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เวลา รายละเอียดการอบรม
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ๗ Arts Inner Place
09.00  – 10.15 น. บรรยาย โดย ดร.ญาณ เกอเชลล์
10.15 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.30 น. บรรยายและปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ โดย เบ็คกี้ รูธเธอร์ฟอร์ด
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น. ปฏิบัติ รอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที/ เบรค- การนวดพื้นฐานแบบ Rhythmical Massage โดย ณัฐภัทร พินิตตานนท์- ระบายสีสู่ความสงบ โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
16.30 – 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 19.00 น. ถามตอบกับกลุ่มนักบำบัด/พิธีเทียน

 

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เวลา รายละเอียดการอบรม
08.00  – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ๗ Arts Inner Place
09.00 – 12.00 น. ปฏิบัติ รอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที/ เบรค- การนวดพื้นฐานแบบ Rhythmical Massage โดย ณัฐภัทร พินิตตานนท์- ระบายสีสู่ความสงบ โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ: ตารางการอบรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ประวัติวิทยากร

ดร.ญาณ คริสโตเฟอร์ เกอเชลล์ (Jan Christopher Goeschel, Ph.D.)
เป็นชาวเยอรมัน จบการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา และสาขาศึกษาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาพิเศษ และวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูสมรรถภาพ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยโคโลญจ์ประเทศเยอรมัน และได้รับประกาศนียบัตรในด้านการศึกษาพิเศษ ดร.ญาณ ผ่านการอบรมการเป็นครูวอลดอร์ฟ เคยเป็นครูประจำชั้นระดับมัธยมปลายโรงเรียนศึกษาพิเศษ และชุมชนบำบัดแคมป์ฮิลล์(Camphill Special School) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการของโรงเรียนศึกษาพิเศษ และชุมชนบำบัดแคมป์ฮิลล์ (Camphill Special School) และผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อการศึกษาพิเศษ และการบำบัดทางสังคม (School of Curative Education and Social Therapy) นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าบ้านในโครงการเด็กพิเศษที่อยู่ประจำในชุมชนเพื่อการบำบัดอีกด้วย

นอกจากนั้นยังเป็นสมาชิกในสภาการศึกษาพิเศษและสังคมบำบัดนานาชาติ และได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก เยอรมัน ไทย ไต้หวัน รัสเชียและเคียวกิสถาน ล่าสุดผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เรื่องการศึกษาบำบัดแบบองค์รวมโดยมีพี้นฐาน แนวคิดมาจากการศึกษาเพื่อการบำบัดตามหลักของมนุษยปรัญชา (ภาษาเยอรมัน) กำลังจัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ‘Verlag am Goetheanum’ และจะแปลเป็นภาษาอังกฤษในอนาคต

 เบ็คกี้ รูธเธอร์ฟอร์ด (Becky Rutherford)
เป็นชาวอเมริกัน จบการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป์ และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะบำบัด และได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาพิเศษ อีกทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษามือได้เป็นอย่างดี อาจารย์มีประสบการณ์การสอนเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมปลายให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเป็นครูประจำชั้นมามากกว่า 35 ปี ปัจจุบันเป็นครูประจำชั้น ที่ปรึกษาคณะครู ทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และเป็นคณาจารย์ของหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่(Seminar) ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และชุมชนบำบัดแคมป์ฮิลล์ (Camphill Special School ) นอกจากนั้นยังเป็นคณาจารย์สมทบ ของหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยซันบริดจ์ (Sunbridge College) และเป็นตัวแทนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และชุมชนบำบัดแคมป์ฮิลล์เข้าร่วมในสมาคมโรงเรียนวอลดอร์ฟในอเมริกาเหนือ (AWSNA)

ณัฐภัทร พินิตตานนท์
หลังจากทำงานเป็นครูที่อนุบาลบ้านรัก อนุบาลตามแนวการศึกษาแบบวอลดอร์ฟมานานเกือบ 10 ปี ณัฐภัทรได้เกิดความสนใจด้านการศึกษาเพื่อการบำบัด จึงเดินทางไปศึกษาอย่างเต็มตัวเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษที่ Camphill Special School, Beaver Run โดยในขณะนั้นเธอได้เกิดความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการบำบัด จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการนวดบำบัด (Rhythmical Einreibung) และยังได้เป็นหนึ่งในทีมของการบำบัดด้วยแสง (Color Light) ปัจจุบันเธอเป็น House Parents ร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น ที่มีเด็กพิเศษในความดูแลประจำทั้งหมด 8 คน   

อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
จิตรกรและนักศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญารุ่นบุกเบิกของประเทศไทย ศึกษาศิลปะและศิลปะบำบัดในเยอรมัน รวมถึงเริ่มงานศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วจากสายทางของ Therapeutikum am Kräherwald และได้กลับมาบุกเบิกศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาในประเทศไทย สั่งสมประสบการณ์ในการทำศิลปะบำบัดกว่า 10 ปี และยังมีความสนใจด้านแสง ความมืดและสีอย่างลึกซึ้งในบริบทของโคเลอร์ เดอ บัวร์ จนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสี นอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้ไปพูดในงาน World Congress of Art Therapy ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2014 ปัจจุบันเขาพำนักอยู่ที่สตูดิโอศิลปะด้านใน (7Arts Inner Place) สตูดิโอศิลปะบำบัดแห่งแรกในประเทศไทย ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพื้นฐานนักศิลปะบำบัดในประเทศไทย

__________________________________________________________________________________________________

รายละเอียดค่าอบรม ระเบียบการสมัคร และการเดินทาง

 ค่าอบรม: 8,800 บาท (รวมค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวัน – อาหารเย็น – อาหารว่าง รวมถึงค่าบริการรถรับส่ง ทั้งไปและกลับจากสถานที่พักถึงสตูดิโอศิลปะด้านใน ตลอด 3 วัน) กรุณาชำระค่าลงทะเบียนหลังจากจองทางโทรศัพท์ภายใน 7 วัน

 เพิ่มเติม: ทาง ๗ Arts Inner Place ได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่ทำงานอยู่ภายใต้องค์กรหรือชุมชนที่ใช้แนวคิดมนุษยปรัชญาในการเยียวยาอย่างชัดเจน ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยเสียค่าเข้าอบรมเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าบริการรถรับส่งทั้งไปและกลับจากสนามบินเชียงใหม่มายังสตูดิโอฯหรือที่พักในอำเภอเชียงดาว สามารถส่งประวัติการศึกษา การทำงาน ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ พร้อมอธิบายสั้นๆ ถึงเหตุผลหรือความตั้งใจในการเข้าอบรมครั้งนี้ มาได้ที่ [email protected] จำกัดสิทธิพิเศษนี้เพียง 3 ท่าน

หมายเหตุ : ทาง ๗ Arts Inner Place (สตูดิโอศิลปะด้านใน) มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำการคัดเลือก และสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยอิสระโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 การเดินทางสำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการบริการรถรับส่ง ไป – กลับ จากสนามบินเชียงใหม่มาถึงสตูดิโอฯหรือสถานที่พักของท่าน และจากสตูดิโอศิลปะด้านในมาถึงสนามบินเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยไม่มีการแวะเที่ยว) คิดค่าบริการรวม 500 บาท/ท่าน สำหรับกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป และขออนุญาตปรับราคาค่าบริการรับส่งตามความเหมาะสม หากมีผู้เดินทางรวมน้อยกว่า 10 ท่าน (รายละเอียดดังนี้: วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. และ 14.30 น. <ณ สนามบินเชียงใหม่ หน้าประตูทางออกหมายเลข 2 > วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. <ณ สตูดิโอศิลปะด้านใน> (จบคอร์สเวลาเที่ยงตรง 12.00 น.)

*ราคานี้ให้บริการในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เท่านั้น

 

สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีครอบครัวหรือผู้ติดตามเดินทางมาด้วย

1) หากผู้ติดตามต้องการนั่งรถไปกับท่านโดยใช้บริการรถรับและส่งจากสนามบินเชียงใหม่-สตูดิโอฯ คิดค่าบริการผู้ใหญ่ 500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ คิด 250 บาท/ท่าน สามารถชำระด้วยการโอนทางธนาคารมาพร้อมกับค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมหรือชำระด้วยเงินสดที่ผู้ประสานงาน โดยขอความกรุณาแจ้งทางสตูดิโอฯ ให้รับทราบก่อนวันที่ท่านเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2) หากผู้ติดตามต้องการรับประทานอาหารร่วมกับผู้เข้าอบรม ผู้ใหญ่ 100 บาท/ท่าน/มื้อ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ 50 บาท/มื้อ/ท่าน สามารถชำระด้วยเงินสดที่หน้างานได้ โดยขอความกรุณาแจ้งทางสตูดิโอฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้ทางแม่ครัวสามารถเตรียมอาหารได้อย่างพอเพียงสำหรับทุกท่าน

 

ระเบียบการสมัคร

1) โทรเข้ามาสำรองที่นั่งก่อนที่เบอร์ 093-235-6679 ติดต่อคุณรุ่งวิสาข์ (ผู้จัดการ ๗ Arts Inner Place)
2) หลังจากจองทางโทรศัพท์แล้ว กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 7 วัน จึงจะถือว่าเป็นการสำรองที่นั่งโดยสมบูรณ์ หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามที่กำหนด ทางสตูดิโอฯ ขออนุญาตโอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่สนใจเข้าอบรมท่านอื่นในลำดับถัดไป

รายละเอียดเลขที่บัญชี:

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชียงดาว (เชียงใหม่)

ชื่อบัญชี: อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

เลขที่บัญชี: 403-277056-0

3) กรุณากรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาการโอนเงิน มาให้ทางอีเมลล์ [email protected] หรือทาง Line ID: 7artsinnerplace

4) เมื่อทางสตูดิโอฯ ได้รับหลักฐานการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะทำการตอบรับทางอีเมลล์กลับไป หากไม่ได้รับอีเมลล์การยืนยันการสมัคร กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 093-235-6679 ติดต่อคุณรุ่งวิสาข์

____________________________________________________________________________________________________

 

รายชื่อโรงแรมและรีสอร์ท

+มะขามป้อม (ศูนย์เชียงดาว) สามารถเดินเท้ามาถึงสตูดิโอ ภายในเวลา 5 นาที โทร.053-456-016 www.makhampom.net
+ Yang Tone Farm Stay สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอฯ ภายในเวลา 15 นาที โทร.081-671-4783 www.yangtonefarmstay.com
+ Chiang Dao Nest (มี 2 สาขาบริเวณใกล้กัน) สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอฯ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-456-242 www.chiangdaonest.com
+ Malee’s Nature Lover Bungalow สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอฯ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-456-426 www.maleenature.com
+ Chiang Dao Hut สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอฯ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-456-625www.chiangdaohut.com
+ The Teak Resort สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอฯ ภายในเวลา 15 นาที โทร.089-112-4747, 084-701-8111, 089-960-1655 www.the-teak-resort.com
+Aurora Resort สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอฯ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-456-928www.auroraresort.com
+ Chiangkham Luang Resort สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอฯ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-388-333 www.chiangkhamluang.com
+ โรงแรมเชียงดาวอินน์ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ ภายในเวลา 10 นาที โทร.053-455-132

 

*หมายเหตุ: หากท่านต้องการเลือกสถานที่พักอื่นที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาเลือกบริเวณภายในตัวเมืองเชียงดาว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  
ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
ใบสมัคร The Art, A Path to Inner Peace 5 – 7 AUG 2016

 

ข้อมูลอัพเดท 11 เมษายน 2016 เวลา 14.11 น. 

Leave a reply