5 หลักสูตรแนะนำของสถาบันศิลปะบำบัดฯ และ ๗ Arts Inner Place ที่น่าสนใจ

.
สถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา และ ๗ Arts Inner Place ขอแนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจเหมาะสำหรับคนทุกวัย แบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ดังนี้

1. Delightful Art for Elderly workshop

ชวนผู้สูงวัยเดินทางไปกับ “ศิลปะแห่งความรื่นรมย์” ท่ามกลางบรรยากาศของเทือกเขาเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ สตูดิโอศิลปะด้านใน ๗ Arts Inner Place สถานที่ที่อบอวลไปด้วยศิลปะแห่งชีวิต ที่ผสานศิลปะ สุขภาพ และมิติของจิตวิญญาณไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ท่านจะได้พบกับกิจกรรมศิลปะแห่งความรื่นรมย์ การร้องเพลง การระบายสี สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของเชียงดาวและวิถีชุมชนอันเต็มไปด้วยมิติด้านจิตวิญญาณ เยี่ยมชมวัดเก่าแก่สถานที่รวมความศรัทธาของคนชุมชน วิทยากรครูมอส-อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกรและนักศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา และครูมัย-ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีมนุษยปรัชญา รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. หลักสูตร “ศิลปะเพื่อสุขภาพ สำหรับพ่อแม่ครูและผู้สนใจทั่วไป” Art for Health for Parents

การศึกษาศิลปะสุขภาพในแนวทางนี้จะเป็นคำตอบให้กับพ่อแม่ครู และผู้สนใจใฝ่หาศาสตร์แห่งด้านใน หลักการสำคัญคือการนำศิลปะที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณมาสร้างสรรค์ด้านในให้กับพ่อแม่ ครู และผู้สนใจ

เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสภาวะภายในของบุคคล ด้วยกระบวนการที่เข้มแข็งและมีสุนทรียภาพ เป็นการทำงานกับสภาวะในระดับกายวิญญาณจิตวิญญาณของบุคคล

ผู้เข้าอบรมจะเกิดสุนทรียภาพผ่านศิลปะด้านใน ได้รับองค์ความรู้ด้านศิลปะเพื่อสุขภาพ และความรู้ความเข้าใจพัฒนาการเด็กในแนวทางมนุษยปรัชญาเบื้องต้น

และศิลปะมนุษยปรัชญากับเด็ก วิทยากรหลักโดยครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกรและนักศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา รายละเอียดเพิ่มเติมทาง

(คลิก) >>>> หลักสูตร “ศิลปะเพื่อสุขภาพ สําหรับพ่อแม่ครูและผู้สนใจทั่วไป” รุ่นที่ 2 โครงการ Art for Health for parents _ยังไม่กำหนดวัน_ (1)

3. หลักสูตรพื้นฐานแสง สีและความมืด (Introducing the light, colour and darkness foundation course)

หลักสูตรสำหรับผู้สนใจที่จะพัฒนาด้านใน จนถึงการเยียวยาสุขภาพตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนใช้ชีวิตด้วยความตระหนักรู้ และมีพลังในการกระทำสิ่งต่างๆในตัวมากขึ้น ผู้เรียนจะค่อยๆพัฒนาความสามารถในการรักษาสมดุลในตนเอง

หลักสูตรนี้ได้เชื่อมโยงถึงมิติของจิตวิญญาณ ความสว่าง สี และความมืด ซึ่งปรากฎอยู่ในหลากหลายของแบบฝึกหัดในการเรียน

ผู้เรียนได้รับการเชื่อมถึงสภาวะปัจจุบันขณะด้วยความรู้จะโยงใยซึ่งกันที่ล้วนเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ ในบรรยากาศของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ สตูดิโอศิลปะด้านใน ๗ Arts Inner Place

วิทยากรโดย Sally Martin นักศิลปะบำบัดและปรมาจารย์ด้านศิลปะบำบัด เดินทางเป็นวิทยากรมาแล้วทั่วโลก รับผู้สนใจเข้าเรียนในโมดูลที่ 3 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

(คลิก) >>>> Module 3 Thai version-Introducing the light, colur and darkness foundation course

4. โรงเรียนในภูเขา Painting in the Idea School semester 1/2018

โรงเรียนที่ได้สร้างความหมายที่แท้จริงแก่เด็ก ให้ศิลปะเป็นการพาไปถึง ‘ความดี ความงาม ความจริง’ เป็นกระบวนการผ่านการทำงานศิลปะ ที่ไม่ไปเร่งกระทบกับความคิดของเด็ก แต่ให้ศิลปะสัมผัสไปที่ใจโดยตรง ผ่านการระบายสี งานปั้นและศิลปะการเคลื่อนไหว

เพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามธรรมชาติ ให้ความงามประทับเข้าไปให้ตัวเด็กอย่างนุ่มนวล บทเรียนทั้งหมดออกแบบมาให้เข้ากับเด็กในช่วงวัย 10-14 ปี เปิดรับสมัครแล้วใน รุ่นที่ 2 จำนวนจำกัด

5. Anthroposophic Art Therapy Further Training – หลักสูตรเพิ่มเติมศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา

หลักสูตรโดยสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สนใจใคร่รู้ศาสตร์แห่งการบำบัดทางจิตวิญญาณที่นำศิลปะไปใช้บำบัดผู้คน โดยมีการเรียนทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น

ในหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการแพทย์มนุษยปรัชญา (Anthroposophical Medicine) ความรู้ศิลปะมนุษยปรัชญา (Anthroposophical Art) ความรู้ทางมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) บทเรียนสำหรับศิลปะบำบัด (Lesson for Therapeutic Painting) รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านศิลปะ – ศิลปะบำบัด (Practicum)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการเรียน การสอนอย่างมีระบบ ด้วยมาตรฐานบุคลากรและหลักสูตรโดยตรงจากประเทศเยอรมัน ใช้เวลาในการเรียน 3 ปี ในหลักสูตรนี้ทางสถาบันฯ ได้รับการรับรองจาก European Academy และ Goetheanum แห่งเดียวในประเทศไทย ผู้จบการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีกับปฏิบัติ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก European Academy ภายใต้การรับรองจาก Goetheanum

ปัจจุบันสถาบันฯ ได้ผลิตนักวิชาชีพที่มีความรู้ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญาแล้วจำนวนสองรุ่นสำหรับการสอนในรุ่นต่อไปนั้น ผู้สนใจกรุณาติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์แห่งนี้ และทางเพจเฟซบุ๊ก ๗ Arts Inner Place

Leave a reply