• Foundation of Light, Colour, and Darkness

    For English, please click the link below สิ่งที่เรียกว่าปรากฎการณ์ในมนุษยปรัชญา สิ่งนั้นย่อมมีกระบวนการด้านจิตวิญญาณอย่างน่าสนใจใคร่รู้ ……………… สีจึงเป็นปรากฏการณ์ ผ่านความมืด และความสว่าง และการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักบำบัด ก็จึงเป็นกระบวนการ ผ่านปฏิภาคเหล่านี้ ใครสักคน ค้นหา สืบเสาะ และแสวงหาเรื่องราวนี้ในระดับลึก ...